Σχεδιασμός Από Smartek Solutions
Πόλυς Πολυβίου © Πνευματικά Δικαιώματα 2012
Όλα Τα Δικαιώματα Διατηρούνται
Share on Facebook
Share on Twitter
New RSS Feed Terms And Conditions Of Use
  1. Όροι

Με την πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης αυτήτς  της ιστοσελίδας, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Αν δεν συμφωνείτε με κάποιον από αυτούς τους όρους, θα απαγορεύεται η χρήση ή πρόσβαση σε αυτό τον ιστότοπο. Τα υλικά που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα προστατεύονται από την ισχύουσα πνευματικών δικαιωμάτων και το δίκαιο των σημάτων.

  1.  Χρησιμοποιήση άδειας

Η άδεια χορηγείται για να κατεβάσετε προσωρινά ένα αντίγραφο των υλικών (πληροφορίες ή λογισμικό) στην ιστοσελίδα Polis Poliviou - Photography για προσωπική, μη εμπορική προβολή μόνο παροδική. Αυτή είναι η χορήγηση της άδειας, δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου, και στο πλαίσιο της παρούσας άδειας δεν επιτρέπεται:

Αυτή η άδεια παύει να ισχύει αυτόματα σε περίπτωση που παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να καταγγελθεί από την Polis Poliviou - Photography ανά πάσα στιγμή. Μετά τον τερματισμό προβολής των υλικών αυτών ή μετά τη λήξη της άδειας αυτής, θα πρέπει να καταστρέψετε κάθε λήψη υλικών στην κατοχή σας είτε σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.

  1.  Άρνηση

Τα υλικά στην ιστοσελίδα της Polis Poliviou - Photography παρέχονται "ως έχουν". Η Polis Poliviou - Photography δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και δια του παρόντος αποποιείται και αναιρεί όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ή μη παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλη παραβίαση των δικαιωμάτων. Περαιτέρω, η Polis Poliviou - Photography δεν εγγυάται ούτε προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με την ακρίβεια, πιθανά αποτελέσματα, ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο ή με άλλο τρόπο σχετικά με τα υλικά ή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδες που συνδέονται με αυτό τον ιστότοπο.

  1.  Περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση η Smartek ή προμηθευτές της δεν ευθύνονται για τυχόν ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αποζημίωση για απώλεια δεδομένων ή κέρδους, είτε λόγω διακοπής εργασιών,) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών στο ιστοχώρο της Smartek, η ακόμη και αν η  Polis Poliviou - Photography ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός της Polis Poliviou - Photography έχει κοινοποιηθεί προφορικώς ή εγγράφως για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς σε έμμεσες εγγυήσεις, ή περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή συμπτωματικές ζημίες, οι περιορισμοί αυτοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

  1.  Αναθεωρήσεις και Παροράματα

Τα υλικά που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της Polis Poliviou - Photography θα μπορούσουν να περιλαμβάνουν τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Η Polis Poliviou - Photography δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε από τα υλικά στην ιστοσελίδα της είναι ακριβές, πλήρεις, ή ενημερωμένες. Η Polis Poliviou - Photography μπορεί να κάνει αλλαγές στα υλικά που περιέχονται στην ιστοσελίδα της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ούτε έχει, ωστόσο οποιαδήποτε δέσμευση να ενημερώνει τα υλικά.

  1.  Συνδέσμοι

Η Polis Poliviou - Photography δεν έχει εξετάσει όλες τις τοποθεσίες που συνδέονται με το Διαδικτυακή της ιστοσελίδα και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστοσελίδων. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υπονοεί την επικύρωση του από την Polis Poliviou - Photography. Η χρήση οποιουδήποτε συνδεδεμένου δικτυακού τόπου γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

  1.  Γενικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσεως των τροποποιήσεων

Η Polis Poliviou - Photography μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους χρήσης για την ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την τότε τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

  1.  Εφαρμοστέο Δίκαιο

Κάθε αξίωση σχετική με την ιστοσελίδα της Polis Poliviou - Photography διέπεται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Δικαίου χωρίς να λαμβάνεται υπόψη σύγκρουση των διατάξεων του νόμου.

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις οι οποίοι ισχύουν για τη χρήση της ιστοσελίδας.

Όροι Και Προϋποθέσεις

Αρχική